Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności służy wyjaśnieniu, jakie dane zbierane są w ramach Serwisu i w jakim celu oraz do czego dane są przez Serwis wykorzystywane.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MedIT Solutions Kurman i Wspólnicy Spółka Z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nazywana dalej również „Serwisem” lub „MedIT”) w Częstochowie (42-229) przy ul. Orkana 139B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000964397, posiadająca numer REGON: 369845473, NIP: 5732899043.
 • MedIT szanuje prawo Użytkowników do prywatności i będzie przetwarzać dane osobowe w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach. W szczególności stosuje się wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zamiennie nazywane „RODO”, „GDPR” lub „Rozporządzenie”) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1).
 • MedIT oraz jego partnerzy mogą zbierać dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, takich jak pamięć lokalna przeglądarki (na przykład Web Storage) czy pamięć urządzenia (w przypadku aplikacji mobilnych), mogących przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład dane sesji Użytkownika, preferencje i ustawienia) jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe przyspieszające ładowanie treści oraz dane pozwalające na rozwijanie funkcji Serwisu.
 • Serwis używa powyższych technologii także do przechowywania unikalnego identyfikatora obsługi tzw. funkcji „zapamiętaj mnie”, dzięki której Użytkownik nie musi każdorazowo logować się w Serwisie z danej przeglądarki/aplikacji na konkretnym urządzeniu, o ile w międzyczasie nie wyloguje się za pomocą przycisku Wyloguj.
 • MedIT może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich partnerów, dane osobowe swoich Użytkowników, których źródłem są:
  • informacje, które przekazują Użytkownicy korzystając z Serwisu,
  • dane, które Użytkownicy przekazują podczas kontaktowania się z MedIT lub zgłaszania problemu z korzystaniem z Serwisu.
 • MedIT może gromadzić poniższe dane:
  • dane techniczne dotyczące urządzeń, których używają Użytkownicy korzystając z Serwisu, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy - adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę Użytkownika, w zależności od ustawień Użytkownika;
  • inne informacje, które Użytkownicy dostarczają korzystając z Serwisu.
 • Cele, podstawy prawne i okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, są następujące:
  Okres przechowywania danych
  Do czasu wygaśnięcia umowy łączącej MedIT z Użytkownikiem, przy czym gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, dane Użytkowników mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy,
  art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik
  Podstawa prawna przetwarzania
  Cele przetwarzania
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora
  Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  Pomiary statystyczne; Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług MedIT; badanie efektywności działań marketingowych i polepszanie ich jakości
  Wykonanie umów zawartych z Użytkownikami, zapewnienie dostępu do Serwisu, wsparcie techniczne, usprawnianie i modyfikowanie Serwisu, w tym dopasowywanie oferowanych przez MedIT usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie oraz zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu.
  2.
  1.
  Lp.
 • MedIT nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, które mogą mieć wpływ na sytuację prawną Użytkowników.
 • Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownik może wyrazić kontaktując się z MedIT w wybrany przez siebie sposób, np. pisząc na adres siedziby MedIT: ul. Orkana 139B, 42-229 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres: rodo@medcases.pl
 • Wszystkie przekazywane przez Użytkowników informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Serwisu lub zaufanych partnerów. Cofnięcie zgody lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • MedIT stosuje adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.
 • Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skontaktować z MedIT, MedIT będzie przechowywał korespondencję tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.
 • MedIT może ujawniać dane osobowe Użytkowników partnerom Serwisu, którzy pomagają MedIT w prowadzeniu Serwisu oraz utrzymywaniu jego funkcji. Do grona partnerów MedIT należą w szczególności firmy księgowe, kadrowe i HR, prawnicze, podatkowe, informatyczne, marketingowe, ubezpieczeniowe, transportowe. Partnerzy przetwarzają dane na podstawie umowy z MedIT i wyłącznie zgodnie z poleceniami MedIT. Dane Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 • Dane Użytkowników, jeżeli będzie to niezbędne do świadczenia przez MedIT na ich rzecz usług lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną, mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • MedIT w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używa technologii pochodzących od partnerów, w szczególności Google Analitycs. Google Analitycs zamieszcza na urządzeniach końcowych Użytkownika informacje umożliwiające zbieranie danych służących MedIT do zliczania statystyk i optymalizacji Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jak również zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o swojej aktywności w Serwisie korzystając z rozwiązań oferowanych przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Serwis może zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów.
 • Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, np. do celów marketingowych.
 • Na podstawie praw Unii Europejskiej Użytkownicy mają m.in. poniższe prawa:
  • dostępu do swoich danych;
  • żądania ich usunięcia;
  • poprawiania danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przeniesienia danych do innego podmiotu;
  • złożenia skargi do organu ochrony danych.
 • Użytkownikom mogą przysługiwać dodatkowe prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa.