REGULAMIN SERWISU APLIKACJI MEDCASES

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA ZE SERWISU. REGULAMIN SKIEROWANY JEST ZARÓWNO DO KONSUMENTÓW, JAK I DO PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE SERWISU, CHYBA ŻE DANE POSTANOWIENIE REGULAMINU STANOWI INACZEJ I JEST SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO KONSUMENTÓW ALBO DO PRZEDSIĘBIORCÓW.

KONTO UŻYTKOWNIKA

 • Do świadczenia usług przez MedIT oraz partnerów za pomocą Serwisu lub Aplikacji niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika.
 • Usługa elektroniczna Konto oferuje Użytkownikowi m.in. dostęp do Aplikacji, na zasadach określonych w określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi elektronicznej Konto rozpoczyna się z chwilą założenia przez MedIT na życzenie i za zgodą Użytkownika, Konta Użytkownika.
 • Założenie Konta Użytkownika możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu formularza rejestracji.
 • Rejestracja następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków:
  • po wypełnieniu formularza rejestracji oraz
  • kliknięciu na dedykowanej stronie Serwisu, po wypełnieniu formularza rejestracji, wyodrębnionego pola służącego do wysyłki wypełnionego formularza rejestracji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).
 • Założenie Konta Użytkownika wymaga podania podczas wypełniania formularza rejestracji imienia albo pseudonimu Użytkownika oraz adresu e-mail.
 • W wyniku Rejestracji Konta Użytkownika, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji, MedIT przesyła wiadomość e-mail z prośbą, aby Użytkownik potwierdził poprawność podanych w formularzu danych, jak również chęć korzystania z usługi Konto Użytkownika, poprzez kliknięcie podanego we wiadomości MedIT linku aktywującego Konto Użytkownika. Kliknięcie podanego we wiadomości MedIT linku aktywującego aktywuje Konto Użytkownika.
 • Zarejestrowane Konto Użytkownika, które nie zostało przez Użytkownika aktywowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przesłania formularza rejestracji, jest przez MedIT blokowane.
 • Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania, w wybrany przez siebie sposób, np. pisząc na adres siedziby MedIT: ul. Orkana 139B, 42-229 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@medcases.pl.

NEWSLETTER

 • Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Wolę korzystania z usługi elektronicznej Newsletter można wyrazić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@medcases.pl bądź podczas korzystania z usług świadczonych przez MedIT lub osoby trzecie poza Serwisem.
 • Informacje, artykuły, rekomendacje oraz komunikaty przesyłane w ramach usługi Newsletter mogą w szczególności dotyczyć aktualnie oferowanych przez MedIT usług lub produktów. Przesyłane informacje mogą także służyć bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, produktów lub wizerunku MedIT lub osób trzecich.
 • Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystania z usługi elektronicznej Newsletter (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania, w wybrany przez siebie sposób, np. pisząc na adres siedziby MedIT: ul. Orkana 139B, 42-229 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres: rodo@medcases.pl.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej MedIT oraz osób trzecich, a w szczególności do:
  • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
  • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
  • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  • niepodszywania się pod inne osoby;
  • nienaruszania tajemnicy korespondencji;
  • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
  • korzystania z narzędzi Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • niepodejmowania działań mających na celuuzyskanie Medcoinów w sposób omijający zasady ich uzyskiwania;
  • nieprzekazywania Medcoinów innymużytkownikom;
  • niewprowadzania Medcoinów do obrotu (np.poprzez sprzedaż).
 • MedIT w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, w tym dostarczonych przez Użytkownika, lub związanej z nimi działalności ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych.
 • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu.
 • Użytkownik ma w szczególności prawo do zrezygnowania z użytkowania Serwisu.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Serwis lub działaniem Aplikacji, jak również pozostałe reklamacje związanie z Serwisem, w tym również z płatnościami, Użytkownik może składać na przykład:
  • pisemnie na adres siedziby MedIT;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@medcases.pl.
  • Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MedIT. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez MedIT następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • Zakazane jest wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie Serwisu lub Aplikacji do udzielania jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych. Serwis oraz Aplikacja są udostępniane wyłącznie w celu promocji zdrowia oraz celach dydaktycznych, służących pogłębieniu bądź weryfikowaniu wiedzy Użytkownika.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Prawidłowe korzystanie z Aplikacji udostępnianej w ramach Serwisu możliwe jest na kompatybilnych urządzeniach mobilnych, wyposażonych w system operacyjny:
  • na urządzeniach z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, z następującymi przeglądarkami:
   Google Chrome - najnowsza stabilna wersja,
   Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja,
   Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja,
   Opera - najnowsza stabilna wersja,
  • na urządzeniach Apple zsystemem operacyjnym macOS następujące przeglądarki:
   Apple Safari - najnowsza stabilna wersja.
 • MedIT wspiera prawidłową pracę Serwisu z przeglądarkami internetowymi, których konfiguracja obejmuje:
  • włączoną obsługę ciasteczek (cookies),
  • włączoną obsługę JavaScript.
 • Konfiguracja sprzętowa urządzenia Użytkownika powinna spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 • Prawidłowe korzystanie z Aplikacji udostępnianej w ramach Serwisu możliwe jest na kompatybilnych urządzeniach mobilnych, wyposażonych w system operacyjny:
  • Android 7.1 lub nowszy,
  • iOS 11.0 lub nowszy.
 • Informacje na temat konfigurowania komputera do korzystania z platformy można znaleźć na stronie Serwisu.

PRAWA I OBOWIĄZKI MEDIT

 • W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe MedIT nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Serwisu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
  • przerwy w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą;
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Serwisu;
  • bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
  • MedIT zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Serwisu.
 • MedIT zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu, w szczególności do przerw spowodowanych niemożliwą do przewidzenia awarią, siłą wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
  • okresowego wyłączania usług Serwisu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.
  • odebrania Użytkownikowi Medcoinów wprzypadku uzyskania wiedzy o ich pozyskaniu w sposób naruszający niniejszyRegulamin.
 • Serwis oraz Aplikacja nie mogą służyć udzielaniu jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych. Serwis oraz Aplikacja są udostępniane wyłącznie w celu promocji zdrowia oraz celach dydaktycznych, służących pogłębieniu bądź weryfikowaniu wiedzy Użytkownika i jako takie nie mogą służyć Użytkownikowi jako podstawowe źródło wiedzy Użytkownika niezbędnej do prawidłowego udzielenia świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

SUBSKRYPCJE

 • Użytkownik korzystający z usługi Konto Użytkownika otrzymuje prawo korzystania z darmowej subskrypcji (próbnej) z Aplikacji. W ramach próbnej subskrypcji Użytkownik otrzymuje w Aplikacji możliwość wykonania do 3 (trzech) przypadków. Każdy Użytkownik może tylko raz skorzystać z trzech darmowych przypadków.
 • Użytkownik korzystający z aktywowanego Konta Użytkownika może w dowolnej chwili wykupić jedną z oferowanych przez MedIT odpłatnych subskrypcji Aplikacji.
 • MedIT może udostępniaćodpłatne subskrypcje uprawniające Użytkownika do korzystania ze wszystkich bądź niektórych odpłatnych funkcjonalności Aplikacji w wybranym przez Użytkownika okresie rozliczeniowym, jak również odpłatne subskrypcje uprawniające Użytkownika do korzystania ze wszystkich bądź niektórych odpłatnych funkcjonalności Aplikacji w ramach wybranego przez Użytkownika limitu. Aktualnie oferowane przez MedIT odpłatne subskrypcje Aplikacji dostępne są po zalogowaniusię na Konto Użytkownika oraz na stronie https://medcases.io/pl/cennik. Zmiana oferowanych odpłatnych subskrypcji pozostaje bez wpływu na już wykupione subskrypcje.
 • Skorzystanie z odpłatnej subskrypcji wymaga, aby Użytkownik będący konsumentem uzupełnił w ramach Konta Użytkownika swoje dane osobowe poprzez wskazanie: 1) imienia i nazwiska oraz 2) adresu zamieszkania.
 • Skorzystanie z odpłatnej subskrypcji przez Użytkownika niebędącego konsumentem wymaga, aby Użytkownik niebędący konsumentem uzupełnił w ramach Konta Użytkownika swoje dane osobowe o potrzebne do wystawienia właściwego dokumentu księgowego, tj.: 1) imię i nazwisko albo nazwa firmy, 2) siedziba firmy oraz 3) NIP.
 • Aktywowanie odpłatnej subskrypcji następuje po dokonaniu opłaty przez Użytkownika na rzecz MedIT w wykonaniu zobowiązania powstałego pomiędzy Użytkownikiem, a MedIT.
 • Dostęp do Aplikacji w ramach odpłatnej subskrypcji przyznawany jest na czas określony lub nieokreślony, w zależności od wybranego przez Użytkownika rodzaju odpłatnej subskrypcji.
 • W przypadku wybrania przez Użytkownika odpłatnej subskrypcji Aplikacji uprawniającej Użytkownika do korzystania ze wszystkich bądź niektórych odpłatnych funkcjonalności Aplikacji w ramach wybranego przez Użytkownika limitu, Użytkownik po wykorzystaniu limitu traci dostęp do przyznanych w ramach tej subskrypcji odpłatnych funkcjonalności Aplikacji.
 • Prawo Użytkownika do korzystania z Aplikacji w ramach posiadanej subskrypcji ograniczone jest do maksymalnie 4 (czterech) urządzeń, przy czym aktywna może być wyłącznie 1 (jedna) sesja. Oznacza to, że w przypadku zalogowania się na jednym urządzeniu mobilnym i następnie zalogowaniu się na drugim, Użytkownik zostanie automatycznie wylogowany z pierwszego urządzenia.
 • Użytkownik Aplikacji posiada możliwość zakupu dostępu do różnorodnych kursów edukacyjnych aktualnie oferowanych przez Aplikację. Szczegóły dotyczące cen, treści kursów oraz ich dostępności udostępniane są w Aplikacji.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionego kursu na warunkach określonych w jego opisie, po jego opłaceniu.

MEDCOIN

 • Aplikacja oferuje użytkownikowi możliwość zdobywania wirtualnych punktów, nazywanych „Medcoin”.
 • Użytkownik może zdobywać Medcoiny poprzez wykonywanie zadań opisanych na stronie app.medcases.io/medcoins.
 • MedIT może również oferować zakup Medcoinów poprzez Aplikację, bez konieczności wykonywania zadań.
 • Posiadane Medcoiny mogą być wymieniane na nagrody, takie jak dostęp do płatnych kursów, symulacji, czy artykułów, zgodnie z aktualnymi warunkami wymiany prezentowanymi w Aplikacji.

LICENCJA

 • Poprzez korzystanie z Konta Użytkownika Użytkownik uzyskuje udzieloną przez MedIT osobistą, niewyłączną licencję, która uprawnia do nieodpłatnego korzystania z Aplikacji wyłącznie w celach własnych i niekomercyjnych, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz towarzyszącej jej dokumentacji.
 • Użytkownik nie może udzielać sublicencji, wynajmować, wydzierżawiać ani udostępniać Aplikacji do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania w oparciu o inne stosunki prawne innymi osobom. Niniejsza Licencja ustaje natychmiast w przypadku, gdy Użytkownik dokona próby złamania technicznych zabezpieczeń Aplikacji.
 • Z wyłączeniem wyraźnych praw udzielonych w niniejszej Regulaminie, MedIT niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji oraz do wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków towarowych i innych praw ochrony własności intelektualnej. Niniejsza licencja jest ograniczona do praw własności intelektualnej MedIT oraz jego licencjodawców i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów lub własności intelektualnej.
 • Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywania jakichkolwiek oznaczeń Aplikacji lub Serwisu, informacji dotyczących praw autorskich oraz innych uwag dotyczących własności intelektualnej zawartych w Aplikacji. MedIT jest właścicielem wszelkich praw do Aplikacji oraz wszelkich dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszym Regulaminie, pozostają zastrzeżone na rzecz MedIT.
 • Aplikacja może wykorzystywać licencje udzielone przez podmioty trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Aplikacji opracowanej przez MedIT nie jest możliwe bez posiadania licencji udzielonych przez podmioty trzecie. W przypadku istnienia przesłanek, które uniemożliwiają otrzymanie licencji od tych podmiotów, Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z licencji udzielonych przez podmioty trzecie, proszony jest o niekorzystanie z Aplikacji.

PŁATNOŚCI

 • Użytkownik posiadający aktywne Konto Użytkownika może korzystać ze wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, natomiast z płatnych po wykupieniu jednej z odpłatnych subskrypcji.
 • Korzystanie z niektórych płatnych funkcjonalności może być związane z koniecznością zapłaty „z góry” za te funkcjonalności. Aktywacja niektórych płatnych funkcjonalności Serwisu za pomocą Aplikacji może być niedostępna lub ograniczona na niektórych urządzeniach.
 • Po złożeniu zamówienia na odpłatną subskrypcję z obowiązkiem zapłaty Użytkownik otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem zamówienia, co oznacza jego przyjęcie do realizacji przez MedIT.
 • W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić treść zamówienia po jego przyjęciu do realizacji przez MedIT (np. adres dostawy), powinien się niezwłocznie skontaktować w tym celu z MedIT.
 • Użytkownik składając zamówienie na subskrypcję jest informowany, że może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik ma możliwość korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji przed upływem 14 dni od dnia jej udostępnienia, lecz traci wówczas prawo odstąpienia od umowy.
 • Subskrypcja przestaje obowiązywać w chwili jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub po zakończeniu opłaconych okresów rozliczeniowych. Z chwilą ustania subskrypcja odpłatna przekształca się w subskrypcję darmową, o której mowa w ust. 1, chyba że Użytkownik wykupił subskrypcję odnawialną.
 • Płatności za subskrypcje dokonywane być mogą za pośrednictwem systemów płatności przy ewentualnym wykorzystaniu zebranych przez Użytkownika punktów w programie punktowym. W przypadku skorzystania z systemu płatności dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmiot obsługujący ten system w zakresie związanym z realizacją płatności. Płatność może wiązać się z dodatkowymi kosztami transakcyjnymi ponoszonymi przez Użytkownika, o których informowany jest przez MedIT lub operatora płatności.
 • Płatność za subskrypcje może być pobierana „z góry” (z chwilą rozpoczęcia jej świadczenia) lub automatycznie przed upływem danego okresu świadczenia usługi. Użytkownik może wyrazić odrębną i wyraźną zgodę na automatyczne przedłużanie umowy, a tym samym obciążanie jego środka płatności w stosunku do konkretnego wariantu subskrypcji lub wszystkich płatności związanych z Serwisem lub Aplikacją. W przypadku wyrażenia zgodyna automatyczne przedłużanie umowy, Użytkownik może zrezygnować z cyklicznych płatności w dowolnym momencie, lecz najpóźniej przed upływem 24 godzin do następnego cyklicznego odnowienia. W przypadku zrezygnowania z cyklicznych płatności wybrana przez Użytkownika odpłatna subskrypcja Aplikacji wyłączy się z ostatnim dniem opłaconego okresu rozliczeniowego.
 • Zablokowanie Konta z winy Użytkownika wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu, w tym Aplikacji.
 • MedIT informuje, że powiązanie określonych środków płatniczych lub dokonywanie płatności może wiązać się z koniecznością akceptacji warunków tych płatności opracowanych przez podmioty trzecie (banki, pośrednicy płatności), przy czym na treść tych warunków (opłaty, zakres przetwarzania danych osobowych itp.) MedIT nie ma wpływu.
 • MedIT może przyznać Użytkownikowi kupony rabatowe na odrębnych zasadach, do wykorzystania w celu korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze. Zgromadzone przez Użytkownika w ramach kuponów rabatowych środki będą pobierane w pierwszej kolejności w celu zrealizowania płatności za subskrypcję.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Serwis); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • Użytkownikowi będącemu konsumentem albo osobą, o której mowa wart. 7aa ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r.poz. 827 ze zm.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez Serwis lub Aplikację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia aktywowania Konta Użytkownika bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin ten jest ograniczony do momentu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji po raz pierwszy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia wskazanego w punkcie powyżej, Użytkownik będący konsumentem powinien poinformować MedIT o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu np. na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych umożliwiających korzystanie z Serwisu i Aplikacji Użytkownikowi będącemu konsumentem zwracane są wszystkie otrzymane przez MedIT płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym MedIT została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia. MedIT dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty, chyba że operator płatności elektronicznych nie dopuszcza takiej możliwości albo Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. W przypadku, gdy operator płatności elektronicznych nie dopuszcza możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty, Użytkownik powinien podać MedIT dane rachunku bankowego, na który MedIT dokona przelewu zwrotu płatności. W przypadku niewskazania przez Użytkownika będącego konsumentem numeru rachunku bankowego, na który powinien zostać dokonany zwrot środków, MedIT może dokonać zwrotu środków przekazem pocztowym.
 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • jeżeli konsument wybrał sposób dostawy usługi inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, MedIT nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • w przypadku zamówienia będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • Zgodnie z art. 38 ustawy oprawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MedIT nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotemświadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie makontroli;
  •  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  •  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników nie będących konsumentami albo osobą, o której mowa wart. 7aa ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • MedIT przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do MedIT.
 • W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami MedIT ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność MedIT z tytułu rękojmi wobec Użytkownika nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami MedIT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 • MedIT ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy MedIT, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MedIT.

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • MedIT informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
 • Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności takie jak:
  • wirusy
  • robaki
  • konie trojańskie
 • Serwis identyfikuje jako potencjalne zagrożenia, które powinny być przez Użytkowników brane pod uwagę, mimo stosowania przez Serwis systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną Serwisu przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
  • możliwość otrzymania tzw. spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
  • możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
  • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
  • możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
  • możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
  • możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
  • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
  • instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez MedIT, które mimo podejmowanych przez MedIT działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.
 • Bez względu na metody bezpieczeństwa stosowane przez MedIT, każdy Użytkownik sieci Internet musi dbać o bezpieczeństwo własnego systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez stosowanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall. Elementy te zwiększają bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci Internet.
 • Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Użytkowników ma również prawidłowe ustawienie przeglądarki internetowej. Zalecane są programy renomowanych producentów, zapewniających szybką reakcję na pojawiające się nowe zagrożenia oraz oferujących wsparcie techniczne.
 • Istnieje szerokie spektrum ataków opierających się na technice „phishing” polegającej na próbie wyłudzenia haseł. Ataki te są bardzo popularne – potencjalne ofiary otrzymują listy elektroniczne z prośbą o zalogowanie się do swoich kont pod linkiem podanym w wiadomości. Linki z reguły prowadzą do sfałszowanych stron instytucji finansowych, a podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar.
 • Aby uniknąć ryzyk związanych z tego typu atakami należy przede wszystkim:
  • pamiętać, że Serwis nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Użytkowników. Każda taka wiadomość powinna wzbudzić podejrzliwość adresata i wskazane jest wówczas skontaktowanie się z MedIT i poinformowanie o zaistniałej sytuacji,
  • nie należy otwierać stron podanych w linkach w tego typu informacjach,
  • nie należy przesyłać mailowo żadnych numerów kont, loginów i haseł,
  • nie należy korzystać z rzekomych stron instytucji finansowych, które nie zawierają w adresie nazwy protokołu HTTPS, a wymagają zalogowania,
  • należy stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall,
  • należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie (w szczególności antywirusowe).
 • Sugestie MedIT należy traktować jedynie jako ogólne, zawsze obowiązujące, podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, które jednakże nie wyczerpują tej jakże szerokiej problematyki.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Materiały zamieszczone w Serwisie lub Aplikacji, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu lub Aplikacji wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu lub Aplikacji, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Korzystanie przez Użytkownika z zasobów zamieszczonych w Serwisie lub Aplikacji chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie w celach gospodarczych i/lub zarobkowych dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą MedIT, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uiszczeniu opłat licencyjnych wskazanych w cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Zmiana Regulaminu:
  • MedIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa o dzieło) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia na usługi oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o doradztwo lub świadczenie usług.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

APLIKACJA MEDCASES PREZENTUJE UŻYTKOWNIKOM TREŚCI MEDYCZNE W POSTACI AUDIO-WIZULANEJ, KTÓRE POCHODZĄ Z:

 • Źródło: https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC, autorzy: Xiaosong Wang, Yifan Peng, Le Lu, Zhiyong Lu, Mohammadhadi Bagheri, Ronald Summers, ChestX-ray8: Hospital-scale Chest X-ray Database and Benchmarks on Weakly-Supervised Classification and Localization of Common Thorax Diseases, IEEE CVPR, pp. 3462-3471, 2017